3ساله مشتریشون هستم.
کارهاشون واقعا خوبه و همیشه یه چیز تازه برای متعجب کردنت دارن.
آزاده من حسابی باهاشون رفیقه.